Tumgik
jiujiu · 5 years
Text
Tumblr media
0 notes
jiujiu · 5 years
Text
Tumblr media
No one
0 notes
jiujiu · 5 years
Text
Tumblr media
Mấy ngày Tết.. lòng chỏng chơ lộn xộn như cái tiệm tạp hoá cũ
0 notes