Tumgik
#Hong Chun Zhang
zegalba · 19 days
Text
Tumblr media
Hong Chun Zhang
367 notes · View notes
rascoin · 2 years
Text
Tumblr media
5 notes · View notes
militantbodies · 9 months
Photo
Tumblr media Tumblr media
1 note · View note
skowhegan · 2 years
Photo
Tumblr media
Hong Chun Zhang (A '03) Extensions: New Work by Hong Chun Zhang Nerman Museum of Contemporary Art 12345 College Blvd, Overland Park, KS 66210 January 27- April 24
0 notes
shookethdev · 11 months
Note
a o e i i er ai ei ao ou an en ang eng ong i ia iao ie iu ian in iang ing iong u ua uo uai ui uan un uang ueng ü üe üan ün a o e er ai ao ou an en ang eng yi ya yao ye you yan yin yang ying yong wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi biao bie bian bin bing bu p pa po pai pei pao pou pan pen pang peng pi piao pie pian pin ping pu m ma mo me mai mei mao mou man men mang meng mi miao mie miu mian min ming mu f fa fo fei fou fan fen fang feng fu d da de dai dei dao dou dan den dang deng dong di diao die diu dian ding du duo dui duan dun t ta te tai tei tao tou tan tang teng tong ti tiao tie tian ting tu tuo tui tuan tun n na ne nai nei nao nou nan nen nang neng nong ni niao nie niu nian nin niang ning nu nuo nuan nü nüe l la le lai lei lao lou lan lang leng long li lia liao lie liu lian lin liang ling lu luo luan lun lü lüe g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guo guai gui guan gun guang k ka ke kai kei kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang h ha he hai hei hao hou han hen hang heng hong hu hua huo huai hui huan hun huang z za ze zi zai zei zao zou zan zen zang zeng zong zu zuo zui zuan zun c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuo cui cuan cun s sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suo sui suan sun zh zha zhe zhi zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang sh sha she shi shai shei shao shou shan shen shang sheng shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang r re ri rao rou ran ren rang reng rong ru rua ruo rui ruan run j ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong ju jue juan jun q qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong qu que quan qun x xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong xu xue xuan xun
NAKU 🫵
33 notes · View notes
eyenaku · 11 months
Note
Ji ji fu ji ji
a o e i i er ai ei ao ou an en ang eng ong i ia iao ie iu ian in iang ing iong u ua uo uai ui uan un uang ueng ü üe üan ün a o e er ai ao ou an en ang eng yi ya yao ye you yan yin yang ying yong wu wa wo wai wei wan wen wang weng yu yue yuan yun b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi biao bie bian bin bing bu p pa po pai pei pao pou pan pen pang peng pi piao pie pian pin ping pu m ma mo me mai mei mao mou man men mang meng mi miao mie miu mian min ming mu f fa fo fei fou fan fen fang feng fu d da de dai dei dao dou dan den dang deng dong di diao die diu dian ding du duo dui duan dun t ta te tai tei tao tou tan tang teng tong ti tiao tie tian ting tu tuo tui tuan tun n na ne nai nei nao nou nan nen nang neng nong ni niao nie niu nian nin niang ning nu nuo nuan nü nüe l la le lai lei lao lou lan lang leng long li lia liao lie liu lian lin liang ling lu luo luan lun lü lüe g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guo guai gui guan gun guang k ka ke kai kei kao kou kan ken kang keng kong ku kua kuo kuai kui kuan kun kuang h ha he hai hei hao hou han hen hang heng hong hu hua huo huai hui huan hun huang z za ze zi zai zei zao zou zan zen zang zeng zong zu zuo zui zuan zun c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuo cui cuan cun s sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suo sui suan sun zh zha zhe zhi zhai zhei zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuo zhuai zhui zhuan zhun zhuang ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuo chuai chui chuan chun chuang sh sha she shi shai shei shao shou shan shen shang sheng shu shua shuo shuai shui shuan shun shuang r re ri rao rou ran ren rang reng rong ru rua ruo rui ruan run j ji jia jiao jie jiu jian jin jiang jing jiong ju jue juan jun q qi qia qiao qie qiu qian qin qiang qing qiong qu que quan qun x xi xia xiao xie xiu xian xin xiang xing xiong xu xue xuan xun
5 notes · View notes
phoenixlionme · 2 years
Text
Asian Martial Arts
I will be doing a set of posts of all of the martial arts from each of the country they all originated from. I can’t be entirely sure how many martial arts there, so I had to google and went to a site called, wayofthemartialarts.com as well as using Wikipedia on the “List of martial arts” page. If I missed any from this country, please add it but BE polite. I don’t tolerate rudeness. Also, some of these martial arts may include a weapon (s).
1. Bangladesh -> Butthan, Lathi Khela, Boli Khela
2. Cambodia -> Bokator, Pradal Serey
3. China -> Ba Fa; Ba Ji Quan Kung Fu; Ba Gua Zhang; Ba Ji; Bak Mei Kung Fu; Bai Mei; Bao Quan Kung Fu; Bei Tui; Chang Quan; Cha Quan; Chin Na; Choy Gar; Choy Li Fut; Chuo Jiao; DiSom; Di Tang Quan; Drunken Money; Drunken Fist; Duan Quan; Eagle Claw; Emei Quan; Fanzi; Feng Shou; Five Ancestors; Five Animals aka Ng Ying; Fujian White Crane; Guzhuangquan; Fu Jow Pai (Tiger Claw Style); Fut Gar (Buddhist Family); Hei Hu Quan (Black Tiger Fist); Hou Quan Kung Fu; Hua Quan; Hung Fut; Hung Ga; Hung Gar; Jow-Ga Kung Fu; Kunlun Quan; Kuntao; Lai Tung Pai; Lama Pai; Lau Gar; Leopard Style; Liu He Ba Fa; Li Gar Quan (Li Family Fist); Long Quan; Luohan Quan (Arhat Fist); Mei Hua Quan (Plum-blossom Fist); Mian Quan (Cotton Fist); Mi Zong; Mizongyi; Mok Gar; Monkey Style; Nan Quan; Northern Praying Mantis Style; Northern Shaolin; Pao Chui; Pi Gua Quan (Chop-Hanging Fist); Pushing hands; San Da (Chinese Kick-boxing); San Soo; Sanshou; Shaolin Kung Fu; Shuai Jiao (Chinese Wrestling); Shui Quan (Water Fist); Snake Style; Southern Dragon Style; Southern Praying Mantis Style; Tai chi; Tan Tui; Tien Shan Pai; Tong Bei Quan; Wing Chun; Wu Dang Quan; Wushu; Xing Yi Quan; Yau Kung Moon; Yi Quan; Yue Jia Quan; Zi Ran Men; Zui Quan
4. India -> Adimurai; Andhra Pradesh; Bal Vidya; Bihar; Dhanurvidya; Gadayuddha; Gatka; Huyen Langlon; Malla Yuddha; Mushtiyuddha; Kalaripayattu; Karnataka; Kashmir; Kerala; Kick-fighting; Maharashtra; Manipur; Nagaland; Niyuddha; Odisha; Pehlwani; Pugilism; Silambam; Vajra-mushti
5. Indonesia -> Caci; Cakalele; Debus; Fitimaen; Kabasaran; Kuntao; Mekare-kare; Pasola; Payuq; Pencak Silat; Silat; Sisemba; Sitobo Lalang Lipa; Tarung Derajat; Tinju
6. Israel -> Kapap; Krav Maga
7. Iran -> Kung Fu To’a
8. Japan ->  Aikidio; Aikijujitsu; Araki Ryu; Bajutsu; Battojutsu; Bojutsu; Bujutsu; Byakuren Kaikan; Daido Juku Kudo; Daito-Ryu Aikijujutsu; Enshin Kaikan; Goju-Ryu Karate; Hanbojutsu; Hojojutsu; Iaido; Iaijutsu; Isshin-Ryu; Itto-Ryu; Jojutsu; Judo; Jujutsu; Jukendo; Juttejutsu; Karate; Keijojutsu; Kendo; Kenjutsu; Kickboxing; Kobudo; Koryu; Kyokushin Karate; Kyudo; Kyujutsu; Kyusho Jitsu; Naginatajutsu; Ninjutsu; Nippon Kempo; Niten Ichi-Ryu; Nunchaku Jutsu; Shindo Jinen-Ryu; Shintaido; Shito-Ryu Karate; Shootfighing; Shooto; Shorinji Kempo; Shorin-Ryu Karate; Shotokan Karate; Sojutsu; Spochan; Sumo; Taido; Taiho Jutsu;  Tanto Jutsu; Tessenjutsu; Wado-Ryu Karate; Yabusame; Yamanni-Ryu; Yoseikan Budo
9. Korea -> Gongkwon Yusul; Gungdo; Gungsol; Haidong Gumdo; Han Mu Do; Hapkido; Hwa Rang Do; Korean swordsmanhsip; Korean spears; Kuk Sool Won; Kumdo; Kyuk Too Ki; Sibpalki; Soo Bahk Do;  Ssireum; Taekkyeon/Taekkyon; Taekwondo; Tang Soo Do aka Soo Bahk Do; Subak; Teukgong Moosool; Wong Hwa Do; Yongmudo
10. Laos -> Muay Lao
11. Malaysia -> Silat
12. Mongolia -> Bokh aka Mongolian wrestling
13. Myanmar (Burmese) -> Aka; Bando; Banshay; Lethwei; Naban; Pongyi thaing
14. Philippines -> Dumog; Eskrima; Kino Mutai; Panantukan; Sikaran; Yaw Yan
15. Sri Lanka -> Angampora
16. Thailand -> Krabi–krabong; Lerdrit; Muay boran; Muay Thai; Silat Pattani
17. Turkey -> Matrak; Oil Wrestling; Sayokan
18. Vietnam -> Cuong Nhu; Nam Hong Son; Qwan Ki Do; Tam Qui Khi-Kong; Võ thuật Bình Định/Bình Định Gia; Nhất Nam; Võ Việt Nam aka Võ Đạo of Phạm Văn Tan; Vovinam
27 notes · View notes
wqp88888 · 11 months
Text
百家姓在全球各个华语地区的拼音
中文 中國大陸 台灣 香港 澳門 新加坡 馬來西亞 越南 韩国
1 赵 Zhao Chao Chiu Chio Chow Teoh/ Chew/ Tiew Trieu Jo/Cho
2 钱 Qian Chien Chin Chin Zee Chien/Chen Tien Joen/Chun
3 孙 Sun Sun Suen Sun Soon Soon/Sun/Shun/Song Ton Son
4 李 Li Li / Lee Li / Lee Lei Lee Lee/Li Ly Lee / Rhee/ Yi
5 周 Zhou Chou Chow / Chau Chao Chew Chew / Cheu / Chou / Chow / Chiew Chu Ju/Chu
6 吴 Wu Wu Ng Ng Goh Ng / Goh / Ngo/ Ngu Ngo Oh
7 郑 Zheng Cheng Cheng Cheang Tay Ching / Tang / Tey / Tay / Tee / Teh / Cheng / Chin / Chang / Chung / Chiang Trinh
8 王 Wang Wang Wong Vong / Wong Ong / Wong Ong / Ng / Wong / Wang / Bong / Heng Vuong Wang
9 冯 Feng Feng Fung Fong Foong/Fung/Fong Phung Pung
10 陈 Chen Chen Chan Chan Tan / Chan / Ting Chan / Chin / Chen / Tan / Tang / Ting / Sin Tran Jin/Chin
11 褚 Chu Chu Chu Chu Too/Toh
12 卫 Wei Wei Wai Wai Wee/Wei Vi Ui/Oui
13 蒋 Jiang Chiang Cheung Cheong Chiang/Cheong/Chiong Tuong Jang/Chang
14 沈 Shen Shen Shum / Sum Sam Sim Sim/Shim/Shun/Shum Sim
15 韩 Han Han Hon Hon Hon/Hong Han Han
16 杨 Yang Yang Yeung Ieong Yeo / Yong Yong / Yeo / Yeoh / Eow / Yeong / Yew Duong Yang
17 朱 Zhu Chu Chu Chu Choo Chu/Choo/Jee/Jeh Chau Chu/ Joo
18 秦 Qin Chin Chun Chin/Ch'ng Tan Jin/Chin
19 尤 You Yu Yau Iao Yew/You Vuu
20 许 Xu Hsu Hui Hoi Hee / Koh Khu / Khoo / Khor / Khow / Hoo / Hooi / Khaw / Hii Hu Heo/Huh
21 何 He Ho Ho Ho Hoh Ho/Hoh/Hor Ha Ha
22 吕 Lu Lu Lui Loi Loh/Lei/Lui/Lee La/Lu Yeo/Ryeo
23 施 Shi Shih Sze Si See/Sii/Sih
24 张 Zhang Chang Cheung Cheong Cheong Cheong / Chong / Teo / Chang / Teoh / Tiong Truong Jang/Chang
25 孔 Kong Kung Hung Hong Kong/Khong/Kung Khong Gong/Kong
26 曹 Cao Tsao Cho / Tso Chou Cheng/Choo/Cho/Chu/Chao Tao Cho/Jo
27 严 Yan Yen Yim Im Yam/Ngim Nghiem Im
28 华 Hua Hua Wa / Wah Wa Hoa Wha/Wah/Wa
29 金 Jin Chin Kam Kam Kim/King Kim Kim
30 魏 Wei Wei Ngai Ngai Ngui/Gui/Woi Nguy Ui/Oui
31 陶 Tao Tao To Tou Tho/To/Too/Toh Dao Do/To
32 姜 Jiang Chiang Keung Keong Khiang/Kiang Giang Kang/Gang
33 戚 Qi Chi Chik Chek Cheok
34 谢 Xie Hsieh Tse Che Cheah / Tay / Chia Cheah / Chiah / Chia / Seah / Sia / See Ta Sa
35 邹 Zou Tsou Chau / Chow Chao Chew/Chou/Chu
36 喻 Yu Yu Yu U Yu/Yho/Yuh You/Yu
37 柏 Bai Pai Pak Pak
38 水 Shui Shui Sui Soi Shu/Tshui
39 窦 Dou Tou Tau Tao
40 章 Zhang Chang Cheung Cheong Cheong/Chong/Teo/Tiong/Tong
[编辑] 百家姓41-80
中文 中國大陸 台灣 香港 澳門 新加坡 馬來西亞 越南 韩国
41 云 Yun Yun Wan Wan Woon/Wun/Yun/Yung
42 苏 Su Su So Sou Soh Soh / Saw / Soo To
43 潘 Pan Pan Poon / Pun Pun Phua Phua / Pan / Pang / Phang Phan Ban
44 葛 Ge Ko Kot Gal
45 奚 Xi Hsi Hai Kai Hae
46 范 Fan Fan Fan Fan Fung / Fam / Fang / Hwang Pham Bum
47 彭 Peng Peng Pang Pang Pang Peng/Pang/Phang Paeng
48 郎 Lang Lang Long Long Lang
49 鲁 Lu Lu Lo Lou Loo Loo/Loh/Lu Noh
50 韦 Wei Wei Wai Wai Wai/Wei/Vei Vi
51 昌 Chang Chang Cheung Cheong Cheong/Chang/Cang Xuong
52 马 Ma Ma Ma Ma Beh / Mah / Mha / Ma Ma Ma
53 苗 Miao Miao Miu Mio
54 凤 Feng Feng Fung Fong Fong
55 花 Hua Hua Fa Fa Faa/Fah/Fha Hoa
56 方 Fang Fang Fong Fong Pung / Fang / Fong / Phun / Huong Phuong Bang
57 俞 Yu Yu Yu U Je / Yii You/Yu
58 任 Ren Jen Yam Iam Yam/Ngam/Yim/Ngieng/Ngiam Nham Rim/Yim
59 袁 Yuan Yuan Yuen Un / Iun Yuan / Yuen / Ngen Vien Won
60 柳 Liu Liu Lau Lao Liew/Liu/Lew Lieu You/Yu/Ryu
61 酆 Feng Feng Fung Fong
62 鮑 Bao Pao Pau Pao
63 史 Shi Shih Sze Si Sa
64 唐 Tang Tang Tong Tong Thang / Thong / Tang / Tong / Thong Duong
65 費讀「秘」 Pei Pei Pei Pai
66 廉 Lian Lien Lim Lim
67 岑 Cen Tsen Sum / Shum Sam Sim
68 薛 Xue Hsueh Sit Sit Sik / Sit / Silk Seol/Sul
69 雷 Lei Lei Lui Loi Lui / Looi / Lewe / Lei
70 賀 He Ho Ho Ho Hor/Hoo
71 倪 Ni Ni Ngai Ngai Geh / Nga / Ngam
72 湯 Tang Tang Tong Tong Thong / Tang / Thang
73 滕 Teng Teng Tang Tang Thang
74 殷 Yin Yin Yan Ian Yam / Ngam
75 罗 Luo Lo Law / Lo Lo Lo / Lau / Low / Loh La Rah/Na
76 毕 Bi Pi But Pat Tat
77 郝 Hao Hao Kok
78 邬 Wu Wu Wu Vu / Wu Woo / Voo / Woh / Wu / Vu O
79 安 An An On On An An / Ahn
80 常 Chang Chang Sheung Seong
[编辑] 百家姓81-120
中文 中國大陸 台灣 香港 澳門 新加坡 馬來西亞 越南 韩国
81 乐 讀「洛」或「惡」 Yue Yueh Lok/ Ok Lok/ Ok
82 于 Yu Yu Yu U
83 时 Shi Shih See / Sze Si
84 傅 Fu Fu Foo Fu Fu/Foo/Foh
85 皮 Pi Pi Pei Pei
86 卞 Bian Pien Pin Pin Byun
87 齐 Qi Chi Chai Chai
88 康 Kang Kang Hong Hong Gang/Kang
89 伍 Wu Wu Ng Ng Ng Ng/Ngo/Ngoh/Wu/Wuh/Woo
90 余 Yu Yu Yu U Yee/Tsia/Tse
91 元 Yuan Yuan Yuen Un / Iun
92 卜 Bu Pu Puk Pok/Puu
93 顾 Gu Ku Koo Ku Koe
94 孟 Meng Meng Mang Mang Mang/Meng Maeng
95 平 Ping Ping Ping Peng
96 黄 Huang Huang Wong Vong / Wong Bong / Boong / Ng / Ong / Ooi / Wong / Wee Hwang
97 和 He Ho Wo Vo Hoo/Woh/Woo/Wo Hwa
98 穆 Mu Mu Muk
99 萧 Xiao Hsiao Shiu / Siu Sio Seow/Siew/Siau/Siaw/Sew/Siu/Seu
100 尹 Yin Yin Wan Wan Yoon
101 姚 Yao Yao Yiu Io Yeo Yeo / Yeoh / Yew / Yow
102 邵 Shao Shao Siu / Shiu Sio Shaw Shao/Shaw/Sao/Shau
103 湛 Zhan Chan Cham
104 汪 Wang Wang Wong Vong / Wong Wang/Wong/Vang
105 祁 Qi Chi Kei
106 毛 Mao Mao Mo Mou Bo / Boo / Moh / Moo Mo
107 禹 Yu Yu Yu U
108 狄 Di Ti Tik / Dick Tek
109 米 Mi Mi Mai Mai
110 贝 Bei Pei Pui Pui
111 明 Ming Ming Ming Meng Myeong /Myung
112 臧 Zang Tsang Chong
113 计 Ji Chi Kai Kai
114 伏 Fu Fu Fuk Fok
115 成 Cheng Cheng Shing / Sing Seng Sang/Shang//Tshan/Tshang Sung/ Seong
116 戴 Dai Tai Tai Tai Tai/Thai/Dai/Dhai
117 谈 Tan Tan Tam Tam
118 宋 Song Sung Sung Song Song Shong/Song/Sung Song
119 茅 Mao Mao Mau Mao
120 庞 Pang Pang Pong Pong Phong/Pong/Pang
2 notes · View notes
byneddiedingo · 1 year
Photo
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
The Hand (Wong Kar-Wai, 2004)
Cast: Chang Chen, Gong Li, Feng Tien, Chun-Luk Chan, Jian-Jun Zhou. Screenplay: Wong Kar-Wai. Cinematography: Christopher Doyle. Production design: William Chang. Film editing: William Chang. Music: Peer Raben. 
Wong Kar-Wai's The Hand was made as a segment for an anthology film called Eros, which also included films by Michelangelo Antonioni and Steven Soderbergh, neither of which were critically well-received. But The Hand has since been released by itself in an extended version, although it remains somewhere between the length of a feature and that of a short subject, just under an hour, so it's rarely shown except to film classes or at festivals -- or in my case, on the Criterion Channel. It should be better known, because it's an exquisite sample of the director's art, a languorously beautiful exploration of a relationship. It's at the other end of the spectrum of Wong's work from his raucous excursions into the world of Hong Kong youth, As Tears Go By (1988) and Chungking Express (1994). It has more in common with what some think is his masterpiece, In the Mood for Love (2000), the intensely poignant study of a doomed love affair. There is hardly even an affair in The Hand, the story of a courtesan and the tailor who makes her dresses. When Zhang (Chang Chen) first meets Miss Hua (Gong Li), she is at the peak of her success at attracting wealthy clients. Amused by the diffident young tailor's apprentice, she imperiously orders him to take off his trousers and gives him a hand job. Over the years, her fortunes decline, but Zhang continues to make her dresses and eventually pays the rent for her room in a fleabag hotel. The film is framed by their last meeting, in which it's clear that Miss Hua is dying, possibly from an STD. We see part of this final encounter at the start of the film, in which the camera focuses only on Zhang's face -- we don't see her until the film flashes back to that first meeting and begins its story of their intertwined careers. Beautifully shot by Wong's frequent collaborator, Christopher Doyle, the film also benefits from a score by Peer Raben, who had a similarly productive collaboration with Rainer Werner Fassbinder. 
6 notes · View notes
arlothia · 2 years
Text
MODERN MEN IN BLUE
Well, believe it or not, I FINALLY got around to finishing up the counterpart to my Costumed Men in Blue post!
This is part of a sort of series of posts which you can find here:
(my blue is linked above ☝)
Costume Red and Modern Red
Costume Black and Modern Black
Costume White and Costume Yellow
So I put everyone in the same order that they were before PLUS added an extra collection because there were too many good options ;)
Check below the cut 'cause this got long! hehehe
Tumblr media
Top: Hu Ge, ‘Leo’ Wu Lie, Jin Dong
Middle: Chen Long, Sun Chun, 'Turbo’ Liu Yuan
Bottom: 'Jaco’ Zhang Bo, Huang Xiao Ming, Kanazawa Hao Kim/Kim Jin/Jin Xin
Tumblr media
Top: Zhou Yi Wei, Fu Meng Bo, 'Thomas' Tong Meng Shi
Middle: 'Wallace' Huo Jian Hua, Liu Yao Yuan, Wang Kai
Bottom: 'Darren' Chen Kuan Hong, Zhang Zhe Han, 'Andrew' Yin Zheng
Tumblr media
Top: Jang Hyuk, Yoo Ah In, Jo Seong Woo
Middle: Ji Chang Wook, Woo Do Hwan, Lee Jun Ho
Bottom: Yoo Yeon Seok, So Ji Sub, Lee Min Ho
Tumblr media
Top: Liu Hai Kuan, Liu Duan Duan, Wang Yi Bo
Middle: 'Vardy' Wang Hao Xuan, 'James' Huang Zi Teng, 'Marius', Wang Zhuo Cheng
Bottom: Zhang Ruo Yun, 'Sean' Xiao Zhan, Guo Qi Lin
Tumblr media
Top: 'Jackson' Yi Yang Qian Xi, Kim Jae Wook, Kim Kyung Nam
Middle: Zheng Fan Xing, Lee Jin Wook, Lee Joon
Bottom: Lee Joon Hyuk, Yoo Ji Tae, Zhu Yi Long
Aaaaaand because I'm horrible at decision making, I also have some more I didn't use that I just gotta!!
Tumblr media
1 - Lee Jin Wook (look at that smexy face!!)
2 - Chen Long (that loooook!!)
3 - Liu Hai Kuan (the reason is obvious 😉😳🥵)
4 - Woo Do Hwan (aaaaarms!!!!!)
5 - Kanazawa Hao Kim/Kim Jin/Jin Xin (SUCH an adorable look!!)
6 - Zheng Fan Xing (look at the cutie!!! A'Yuan!!!!!)
1 note · View note
ericayuwenhuang · 3 months
Text
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
Here is where we meet
Here is where we meet 2023/06/29-10/15 Venue: Chiayi Art Museum 1F-3F Supervisors:Ministry of Culture, Chiayi City Government Organizers:Chiayi Art Museum, Tianmei Art Foundation Collaborators:TKG+, Mind Set Art Center, Each Modern Curator:Erica Yu-Wen Huang Artists:Wang Po-Yen, Wu Chuan-Lun, Lin Yi-Hsuan, Lin Ying-Chieh, Chiu Chen-Hung, Chang Chih-Chung, Zhang Xu-Zhan, Chang Cheng-Chun, Chuang Ho, Kuo Yu-Ping, Chen I-Chun, Chen Sung-Chih, Chen Ching-Yuan, Chen Ching-Ming, Huang Chih-Cheng, Liao Chi-Yu, Liu Chih-Hung, Cheng Nung-Hsuan, Jian Yi-Hong, Lo Yi-Chun Archive Room - Participating Artists:Ding Chien-Chung, Niu Jun-Qiang, Wang Po-Yen, Shih Meng-Hsin, Wu Chuan-Lun, Li Yi-Fan, Li Ting-Huan, Lin Hao-Bai, Lin Yi-Wei, Lin Ying-Chieh, Chiu Chen-Hung, Chiu Chien-Jen, Hung Sheng-Hsiung, Hsu Yin-Ling, Shiu Sheng-Hung, Chang Chih-Chung, Zhang Xu-Zhan, Chang Cheng-Chun, Chang San-Hsueh, Chuang Ho, Kuo I-Chen, Kuo Yu-Ping, Chen I-Chun, Chen Sung-Chih, Chen Kuan-Ying, Chen Fei-Hao, Chen Ching-Yuan, Chen Ching-Ming, Huang Chih-Cheng, Huang Xuan, Yang Han-Chiao, Liao Chi-Yu, Liao Zen-Ping, Liu Chih-Hung, Liu Feng-Ling, Cheng Nung-Hsuan, Ou Jing-Yun, Hsieh Jhou-Yu, Jhong Jiang-Ze, Lo Chan-Peng, Luo Jr-Shin, Lo Yi-Chun
1 note · View note
heavenboy09 · 5 months
Text
Happy Birthday 🎂 🥳 🎉 🎈 🎁 🎊 To You
The Distinguished & Honored & Legendary Chinese Actor / Martial Artist / Action Director & Politician Of All Of China 🇨🇳 🇭🇰
He was born on 27 July 1963 in Guangzhou, Guangdong, China. His mother, Bow-sim Mark, is a Fu Style Wudangquan (internal martial arts) and Tai Chi grandmaster, while his father, Klyster Yen (甄雲龍), was a newspaper editor. 
When he was two years old, his family moved to Hong Kong and then to the United States, settling in Boston when he was 11. He attended Newton North High School.
His younger sister, Chris Yen, is also a martial artist and actress, and appeared in the 2007 film Adventures of Johnny Tao: Rock Around the Dragon.
He is a Hong Kong actor, martial artist, action director and politician. Regarded as one of Hong Kong's top action stars, Yen is widely credited for bringing mixed martial arts (MMA) into mainstream Asian cinema by choreographing MMA in many of his films since the early 2000s.
The first Chinese UFC champion Zhang Weili stated that Yen's films introduced her to MMA. Yen has displayed skill in an array of martial arts, being well-versed in Tai Chi, Boxing, Kickboxing, Jeet Kune Do, Hapkido, Mixed martial arts, Taekwondo, Karate, Muay Thai, Wrestling, Brazilian jiu-jitsu, Hung Ga, Sanda, Judo, Wing Chun, and Wushu. One of the most popular film stars in Asia of the early 2000s, Yen is consistently one of the highest-paid actors in Asia. 
Yen earned HK$220 million (US$28.4 million) from four films and six advertisements in 2013.is credited by many for contributing to the popularisation of Wing Chun in China. He portrays Wing Chun grandmaster Ip Man in the Ip Man film series, which has garnered box office success and led to an increase in the number of people taking up Wing Chun, with hundreds of new Wing Chun schools being opened up in mainland China and other parts of Asia. Ip Chun, the eldest son of Ip Man, even mentioned that he is grateful to Yen for making his family's art popular and allowing his father's legacy to be remembered.
 He has also gained international recognition for playing Chirrut Îmwe in Rogue One (2016) and Xiang in XXX: Return of Xander Cage (2017), as well as Commander Tung in Mulan (2020) and Caine in John Wick: Chapter 4 (2023).
Please Wish This Legendary Chinese Actor Of Incredible & Legendary Talents A Very Happy Birthday 🎂 🥳 🎉 🎈 🎁 🎊
YOU KNOW HIM
YOU BETTER KNOW HIM
& IF YOU DONT. YOU SURE WILL LEARN TO LOVE HIM
THE 1
&
ONLY
IP MAN STAR HIMSELF 👊
MR. DONNIE YEN 💴 - JI DIAN AKA
DONNIE YEN 👊🇭🇰 AKA IP MAN
HAPPY 60TH BIRTHDAY 🎂 🥳 🎉 🎈 🎁 🎊 TO YOU MR. YEN & HERE'S TO MANY MORE YEARS TO COME ...
Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media Tumblr media
#DonnieYen #IPMan #MartialArtist
1 note · View note
lamilanomagazine · 5 months
Text
Arte contemporanea cinese alla Biennale di Genova 2023
Tumblr media
Arte contemporanea cinese alla Biennale di Genova 2023. Dopo lo straordinario successo dell'edizione targata 2021, dall’8 al 22 luglio la Biennale di Genova organizzata da SATURA - centro per la promozione e diffusione delle arti, torna nella città ligure. La Biennale si snoda in diverse e prestigiose sedi espositive cittadine, più di 70, e vanta la presenza di oltre 250 artisti provenienti da 18 nazioni, numero dovuto anche all'apertura alle tante forme espressive tra cui sono state selezionate le opere. MA-EC, in collaborazione con Hearty Souls Beijing Culture Creative Industry Development Co. Ltd e con Beijing Timepiece lifestyle Brand Management Co., LTd, quest’anno presenta 21 artisti cinesi che propongono video, sculture, digital art, fotografie, dipinti a olio su tela e su tavola, acrilici, ink painting, disegni e acquerelli su carta. Gli artisti sono: Bumubutai, Qiyun Chen, Shixun Chen, Yihan Chen, Yizhu Gong, Jianyong Guo, Boyang Hu, Jiali Mai, Roywang, RuRui, Shang, Chun Sun, Mingjun Sun, Yandi Wang, Yuchen Wang, Xin Xin, Jianwei Yao, Liu Yuan, Guoshuai Zhang, Zuhang Zhang, Hong Zheng. La Biennale di Genova avrà quest’anno il contributo della Città Metropolitana di Genova e il patrocinio di Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova che hanno sempre sostenuto la manifestazione per la sua idea progettuale - che sottolinea il tentativo della città di porsi come centro di sperimentazione - ma anche per la capillarità di un evento che contribuisce a rendere viva e attrattiva tutta Genova. La Biennale, proposta da SATURA, vuole essere anche un’occasione di confronto fra diverse esperienze individuali e i risultati di differenti indagini artistiche, mantenendo fisso l’obiettivo di garantire una proposta artistica ricca e di qualità, attraverso un approccio culturale attivo e attento alle molteplici spinte creative contemporanee. Genova, 8-22 luglio 2023 Per informazioni: [email protected]... #notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda Read the full article
0 notes
militantbodies · 9 months
Link
0 notes
skowhegan · 1 year
Photo
Tumblr media
Hong Chun Zhang (A '03)
8 Asian American Contemporary Artists Nelson Atkins Museum of Art 4525 Oak Street Kansas City, MO October 8—October 20, 2022
2 notes · View notes
ifeng-shenzhen · 6 months
Text
Shenzhen stories captivate audiences in Beijing“深圳故事”主题推介活动在北京举行
NEARLY 200 Chinese and foreign guests and journalists, including over 40 diplomats from 29 countries and representatives from international organizations in China, gathered in Beijing on June 21 for a themed promotion event presented by Shenzhen on its remarkable growth over the past 40 years as a miracle in the world development history.21日晚,来自29个国家的40多名驻华使节、驻华机构人员、媒体代表等近200位中外嘉宾在北京欢聚一堂,参加“深圳故事”主题推介活动,感受深圳40多年来在世界发展史上的奇迹。
Tumblr media Tumblr media
Jointly hosted by the Beijing Service Bureau of Diplomatic Missions and the Publicity Department of the Shenzhen Municipal Committee of the CPC, the event consisted of three parts: Dragon Boat Festival cultural experience, a “Shenzhen Stories” themed exhibition and performance of the Shenzhen-produced dance drama “Wing Chun.”该活动由北京外交人员服务局、深圳市委宣传部联合主办。“深圳故事”主题推介活动主要包括端午节文化体验,“深圳故事”主题推介和舞剧《咏春》演出三部分。
The exhibition featured some 20 famous Shenzhen brands such as Huawei, BYD and UBTECH, aiming to tell “Shenzhen Stories” by creating an immersive atmosphere with Shenzhen elements and integrating the application scenarios of Shenzhen products.在主题展中,华为、比亚迪、优必选等20多个深圳知名品牌参展,旨在通过营造深圳元素的沉浸式氛围,结合深圳产品的应用场景,讲述深圳故事。
Tumblr media
In a speech, Zhang Ling, member of the Standing Committee of the Shenzhen Municipal Committee of the CPC and head of the Publicity Department of the Shenzhen Municipal Committee of the CPC, said over the past four decades, Shenzhen has transformed from a small remote border town to the core engine city of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, a global capital of design and a global model city for reading.深圳市委常委、宣传部部长张玲在致辞中表示,40多年前,深圳还是一个边陲小镇。伴随着中国的改革开放快速发展,如今已经是粤港澳大湾区的核心引擎城市,是全球设计之都和全球全民阅读典范城市。
She shared inspiring stories of three Shenzhen residents — Chang Hongji, a dancer and the leading male performer of dance drama “Wing Chun;” Wang Chuanfu, founder of auto maker BYD, and Yi Qunlin, a 57-year-old construction worker who became famous for playing the piano on the streets during his leisure time. On May 1 this year, the city authorities invited Yi to perform at a concert hall he had participated in building, as a respect to workers like him.活动向嘉宾分享了三个“深圳故事”,分别是以舞剧《咏春》年轻男主角常宏基为代表的年轻人,在深圳为梦想拼搏的故事;以王传福创办的比亚迪为代表的高科技企业,在深圳追寻未来、拥抱变革的故事;以弹钢琴的农民工大叔易群林为代表的普通劳动者,在深圳收获珍视和热爱的故事。
0 notes