Tumgik
#akira endoji
certifiedhitmaker · 2 years
Text
LOOK AT THESE CUTIESSSS OH MY GOD IM IN LOVEEE
Kairu Saramadara & seira
Tumblr media Tumblr media
Reiji Hiiragi & Akira Endoji
Tumblr media Tumblr media
Shizuka Ashiji & Aki Okuda
Tumblr media Tumblr media
Nishioka Hajime & taiga
Tumblr media Tumblr media
63 notes · View notes
blue-lock-rocky · 3 months
Text
[SPOILERS] Blue Lock Second Selection Ranking
The wiki has most of them, but there's some confusion around #13 Ishikari. During the third selection, he's shown wearing a #13 jersey but the wiki says that he's supposed to wear a #25.
#1 Itoshi Rin #2 Aryu Jyubei #3 Tokimitsu Aoshi #4 Kurona Ranze #5 Tanaka Shigen ... #7 Nagi Seishiro ... #10 Mikage Reo ... #13 Ishikari Yukio ... #15 Isagi Yoichi #16 Bachira Meguru ... #18 Barou Shouei #19 Haiji Shizuka #20 Sokura Tetsu #21 Kiyora Jin #22 Hiragi Reiji #23 Yukimiya Kenyu ... #27 Hiori Yo ... #29 Nishioka Hajime ... #33 Otoya Eita ... #38 Naruhaya Asahi ... #44 Chigiri Hyoma ... #50 Kunigami Rensuke #51 Saramadara Kairu ... #53 Zantetsu Tsurugi ... #55 Shiguma Kyohei ... #59 Endoji Akira ... #63 Niko Ikki ... #69 Karasu Tabito ... #74 Wanima Junichi ... #77 Himizu Aiki ... #88 Gagamaru gin ... #95 Raichi Jingo ... #98 Yuzu Haruhiko #99 Nanase Nijiro #100 Tsunzaki Taiga ... #108 Igarashi Gurimu ... #111 Shidou Ryusei
P. S. We know that Kuon, Iemon, and Imamura got through the first stage, but we were never shown their numbers.
22 notes · View notes