Tumgik
anmy27 · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media
0 notes
anmy27 · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media
You are my Home ❤️
0 notes
anmy27 · 3 years
Text
Tumblr media
Một con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây bị gãy bởi vì niềm tin của con chim đặt ở đôi cánh của chính nó chứ không đặt ở cành cây.
0 notes
anmy27 · 3 years
Text
Tumblr media Tumblr media
In this life we can not do great things. We can only do small things with great love.
Photo by GUstudio
Support together BROWN
Please contact us for further information. Thank you so much for your choice.
#GUstudio #phongsucuoidanang #phongsucuoiquangtri #Chupanhtruyenthong #makeuptime #danang #photography #canon #35mm #moment #love #ceremony #phongsucuoi #vietnam
GU Studio
Website : https://gustudio.pixieset.com/
Adress : 332/5 Le Duan , Thanh Khe , Da Nang
Contact Us For Information : 0905195454
1 note · View note